REGULAMENTO LIGA

1. Organización e Administración

1.1.- O Campionato contará cun número de Peñas a determinar polo comité antes do comezo de cada tempada.

1.2.- O sistema polo que se xogase o campionato e o de puntuación decidiranse polo comité antes do inicio de cada tempada.

1.3.- Cada Peña participante deberá abonar, en concepto de INSCRICIÓN, a cantidade fixada polo Comité para cada tempada, co fin de sufragar os gastos producidos pola celebración do Campionato.

1.4.- Esta cantidade farase efectiva en CATRO PRAZOS. Estes prazos e as cantidades fixaraas o comité antes de comezar a tempada. Para axudar a financiar aos equipos repartiranse unhas rifas para un sorteo que organiza o comité, o pago destas rifas vai repartido entre os prazos fixados. Unha vez fixada a data de pago, o abono destas cantidades non admitirá demora algunha.

1.5.- Toda Peña que se retire ou sexa expulsada, unha vez comezado o Campionato, non terá dereito a reclamación algunha, tanto do diñeiro desembolsado como dos posibles trofeos que lle pertenceren.

1.6.- Polo comité será confeccionado un Rexistro no que constase o NOME DE CADA PEÑA (sen patrocinador) avalado polas firmas dos representantes da mesma, debendo constar o seu DNI e en calidade de que son representantes, valorándose polo comité a validez da devandita representación. O nome non poderá ser cambiado durante toda a tempada.

1.7.- Na entrega dos trofeos, ao finalizar o Campionato, todas as Peñas estarán representadas obrigatoriamente polo seu Delegado ou na súa falta calquera outro membro da peña, de non facelo así perderá o dereito aos trofeos correspondentes, podendo ser sancionada economicamente ou excluída do próximo Campionato a xuízo do Comité. Cada un das peñas participantes terá un prato pago

1.8.- Os xogadores deberán darse de alta na páxina da asociación cubrindo os datos e subindo a súa foto e foto do  anverso e reverso do DNI ou documento equivalente. Serán obrigatorios os seguintes datos: DNI (con letra), nome e apelidos completo, data de nacemento e correo electrónico. Terán que ser maiores de idade e menores de 65 anos. Farase excepción cos xogadores que xa tivesen ficha na tempada anterior, no caso dos menores, o adestrador e delegados terán que achegar o certificado de non ter antecedentes por delitos de natureza sexual

1.9.- Ao final do Campionato darase a cada Peña un  estadillo de contas. De existir beneficios repartiranse entre as Peñas a partes iguais.

2. O Comité

2.1.- Será nomeado polo Sr. Presidente da Asociación da maneira que marcan os Estatutos e componse de:

 • Comité Organizador.
 • Comité de Sancións.
 • Comité de Árbitros.

2.2.- O domicilio principal radicará no bar “Galaica  Sport”, sito na rúa Francisco Catoira 33, baixo.

2.3.- Reunirase, como mínimo, unha vez á semana (o venres ás 20,30 horas) con todos os Delegados das Peñas inscritas no Campionato.

2.4.-(4.7) Nas reunións semanais os delegados poderán aclarar dúbidas, realizar pagos, expoñer problemas que poidan xurdir, etc… Para o mellor funcionamento do campionato. Entregásese un  estadillo cos resultados, próximos partidos, clasificación, sancionados, etc…

2.5.- Será responsable da boa marcha do Campionato e sancionará con rigor a todas aquelas Peñas que incumpran o presente Regulamento.

2.6.- Só recoñecerá os nomes das Peñas que participasen o ano anterior, reservándose o dereito para admitir calquera solicitude de nova incorporación, cambio de nome, etc.

2.7.- Non se fará responsable da autenticidade de todas as firmas (Tanto en listas, como en actas, anexos, etc.),nin da veracidade dos datos inseridos na aplicación

2.8.- Designará un Delegado para cada partido, que será o do equipo local.

2.9.- eliminado

2.10.- Unha vez revisadas as actas dos partidos disputados na xornada, poderá estimar se houbo aliñación indebida ou calquera outra irregularidade e como tal poder obrar en consecuencia sancionando segundo proceda.

Falta á Norma 2.10– ver falta á norma 4.5 (aliñación indebida)

2.11.- Non admitirá ningunha reclamación que non sexa por escrito e nunca obrará polo que manifesten os Delegados de palabra.

2.12.- Non admitirá aquelas actas que non veñan o suficientemente claras, para que non se preste a confusión nin dean lugar a dúbidas nin malas interpretacións á hora de xulgar as mesmas.

2.13.- Resérvase o dereito de poder modificar a data, hora e campo de calquera partido (por causas alleas á Organización), pero terá que comunicalo con 24 horas de antelación ás Peñas afectadas. Nesta Norma contémplanse tamén todos aqueles que na última xornada puidésense ver implicados (a efectos de clasificación), tanto para os primeiros postos como para os de descenso

2.14.-(3.1) Nomeará aos árbitros designados para cada encontro e en ningún caso poderán ser  recusados.

2.15.- En calquera momento, poderá someter a votación de todos os Delegados calquera problema que se presente a conflitividade.

2.16.- Poderá castigar a calquera xogador, Delegado, Adestrador ou Presidente que figuren en acta, aínda que o árbitro non lles ensinara ningunha tarxeta.

2.17.- Poderá sancionar a calquera persoa que estea vinculada a esta Asociación, sempre que exista un motivo xustificado, aínda que non estea contemplado nas Normas deste Regulamento.

2.18.- Resérvase o dereito da non-admisión, para sucesivos Campionatos, de todas aquelas Peñas que poidan resultar conflitivas ao longo da súa traxectoria.

2.19.– Resolverá os casos de conflitividade entre as Peñas ou xogadores, incluso chegando á expulsión do Campionato.

3. Os Árbitros

3.1.-(2.14) Serán designados polo Comité de árbitros para cada partido e en ningún caso poderán ser  recusados.

3.2.- Os árbitros irán ao campo polos seus medios, as peñas esperasen polo árbitro ata 30 minutos desde a hora fixada para o inicio do partido. Revisan no seu dispositivo que a acta está cuberta polos delegados de ambos os equipos e no momento que vaia a comezar o partido, bloqueásea ata o descanso. Levasen actas en papel por se hai algún contratempo coa aplicación

3.3.- De faltar o árbitro, e se estivese presente algún arbitro desta Asociación de Peñas, o delegado do equipo que xoga en casa propoñeralle, obrigatoriamente, a arbitraxe do partido, e en caso de aceptar el arbitro, NINGUÉN poderá opoñerse a que así o faga. No caso de que non haxa ningún árbitro, os delegados de ambas as Peñas, de mutuo acordo, elixirían unha persoa para este fin.

3.4.- De non presentarse un árbitro a un partido, o Comité designará un novo día, campo e hora para a celebración do mesmo, no caso de que os dous delegados non cheguen a un acordo de elixir a outra persoa.

3.5.- No caso de ter que utilizar unha acta en papel, deberá facerse cargo da mesma e facela chegar ao Comité antes do luns ás 20:00 h.

3.6.- Anulado

3.7.- Anulado

3.8.- Cumprirá e fará cumprir o horario establecido para o comezo do partido. De non comparecer a xogar algunha Peña á hora prevista, concederáselle unha espera de 15 minutos, pasados os cales e de seguir sen aparecer daráselle o partido por perdido por 3 a 0 e ademais será sancionada. Esta Norma podía quedar anulada se os Delegados, co consentimento do árbitro, estivesen de acordo en xogar o partido, aínda sendo con atraso, sen prexudicar a outros partidos que se disputasen con posterioridade.

3.9.- pasa ao 5.13

3.10.- Deben cumprimentar a acta debidamente ao final do partido facendo constar cantas incidencias houbese, especialmente resultado, tarxetas,goles, posibles lesións (a petición do delegado), etc.. No caso de que algún membro dalgunha das peñas pídalle insistentemente que altere calquera das incidencias do partido, resultado, tarxetas, goles, retirada do campo dalgún equipo, etc., terá que facelo constar na acta.

4. Os Delegados das Peñas

4.1.- Cada Peña contará cun Delegado titular e outro suplente, que a representará nas reunións semanais ao longo de todo o Campionato.

4.2.- Recoméndase a asistencia dun dos dous Delegados ás reunións, que se celebrarán en lugar e hora que previamente se indiquen. Poden ser substituídos por outro membro da peña

4.3.- Nas devanditas reunións, os Delegados das Peñas, poderán expoñer todos cuantos problemas poidan xurdir ao longo do Campionato para o seu mellor funcionamento.

4.4.- Terá a misión de que se cubra a acta antes do comezo, que o partido se comece á hora prevista, que o árbitro faga constar todas as anomalías existentes, así como asegurarse que as tarxetas, tanto amarelas como vermellas, figuren na mesma.

4.5.- Deberá comprobar a documentación da Peña contraria, xa que de existir aliñación indebida, deberán notificalo ao árbitro para que conste en acta, así como calquera infracción que puidese darse no terreo de xogo.

Falta á Norma 4.5.– A aliñación indebida será sancionada con exclusión do premio á deportividade, a perda do partido e ademais restásenselle tres puntos da clasificación. Á Peña infractora daráselle por perdido o partido por 3 a 0, salvo que o perdese por un resultado superior a este 3 a 0. Neste caso manteríase o resultado do encontro.

4.6.- Cooperará co árbitro en todo o que este demande, e será responsable das actuacións incorrectas do persoal auxiliar (masaxista, recolle balóns, etc.), sendo sancionado cada vez que conste na acta algunha actuación incorrecta do citado persoal.

Falta á Norma 4.6.– Terá sanción económica entre os 3 e 30 €.

4.7.– Nas reunións semanais, a todos os Delegados entregaráselles un  estadillo coa marcha do Campionato, clasificacións, sancións, etc. (Ver 2.4).

4.8.- Calquera reclamación efectuarase o luns seguinte do partido, ás 22,00 horas, no mesmo lugar que as reunións semanais e sempre por escrito. En caso de solicitude de aliñación indebida aplicarase a norma 4.11.

4.9.- O Delegado da Peña que xogue o seu partido en casa (é a Peña citada en primeiro lugar no calendario), fará as funcións de delegado de campo.

4.10.- Se algún delegado é expulsado durante a celebración dun partido, non poderá exercer as súas funcións, debendo ser substituído por outra persoa do equipo que dispoña de ficha.

4.11.- Calquera delegado, en representación da súa peña, poderá pedir aliñación indebida de calquera partido ao finalizar o mesmo ante el árbitro, referendando devandito feito por escrito, antes das 20,30 horas do luns seguinte ao do partido, ante o Comité de Competición. Tamén poderá denunciar aliñación indebida ante o citado Comité, no prazo e forma antes mencionado, aínda que non o fixese constar ante el árbitro.

4.12- Os delegados teñen a obrigación de comunicar as condicións do seguro aos xogadores. En caso de accidente durante o partido, terán que avisar ao árbitro da posible lesión para que o inclúa na acta.

5. Os Equipos das Peñas

5.1.- Os directivos da peña poderán admitir ata 30 xogadores (15 como mínimo) na lista da peña, mediante a aplicación da páxina WEB. Para poder inscribilos nas actas dos partidos, terán que ter o rexistro completo (ver 1.8), non estar sancionados e estar ao corrente de pago do seguro correspondente.

5.2.- Esta lista non poderá ser modificada nas cinco últimas xornadas.

5.3.- As peñas que inician a tempada con menos de 30 xogadores na lista poderán completala e realizar logo cinco cambios nela. Durante as cinco primeiras xornadas poderanse dar de baixa os xogadores que non aparezan inscritos en ningunha acta, sen que estes contabilicen como cambio.  Poderase facer algún cambio extra en caso de falecemento dalgún xogador. Para poder engadir xogadores á lista, deberán abonar o correspondente seguro ou dar algún de baixa.

5.4.- Altas, baixas e cambios, realizásense desde a web da asociación e non serán efectivos ata que estean verificados polo comité

5.5.- La Peña que xoga fóra de casa (a peña citada en segundo lugar) será, en caso de coincidir as cores das camisetas titulares, a que teña que cambiar as mesmas, á súa vez a Peña que xogue en casa (a Peña citada en primeiro lugar) ten a obrigación de utilizar as camisetas que designase como equipo titular, caso de querer cambiar as cores, deberá avisar ao Delegado do equipo contrario, na reunión do venres anterior á data do partido. De non facelo, e se houbese coincidencia de cores, será sancionada a peña infractora.

Falta á Norma 5.5.- De non facelo e en caso de non poder xogarse o partido, a criterio do árbitro, daráselle por perdido co resultado de 3 a 0.

5.6.- As Peñas que tivesen pendente de xogar algún partido coa Peña retirada ou expulsada do Campionato, poderán dispoñer do campo, lugar e hora que lles será indicado polo Comité.

5.7.- Se unha Peña por calquera motivo retirásese do campo, durante a celebración dun partido, daríaselle por perdido co  resultado de 3 tantos a 0, salvo que xa fose perdendo por un resultado maior, manténdose neste caso o existente no momento da retirada

Falta á Norma 5.7.- Sanción económica de 55€,  perda de 3 puntos na clasificación, a exclusión do trofeo á deportividade e tamén quedaría excluída do trofeo á Peña menos goleada. De  reincidir a 2ª vez aplicaríaselle todo o anterior e a sanción sería de 6 puntos. De  reincidir por 3ª vez aplicaríaselle todo o anterior e sería expulsada do Campionato, aplicándolle a Norma 1.5.- e 5.6.- á peña prexudicada compensaráselle o pago da arbitraxe e a parte proporcional do campo.

5.8.- La Peña que se presente a xogar con 10 ou menos xogadores será sancionada.  

Falta á Norma 5.8.- Os tres primeiros partidos serán de advertencia, o 4º significará que quedan excluídas do premio á Deportividade, a partir da  5º aplicaráselle unha sanción económica de 10€ cada vez.

5.9.- Se algunha ou algunhas Peñas (representadas polos seus Delegados)  amañasen algún resultado, serán castigadas coa máxima severidade.

Falta á Norma 5.9.- Coa posible non-admisión destas Peñas para próximos Campionatos, quedando automaticamente excluídas de todos os trofeos que lle correspondesen, excepto a clasificación xeral.

5.10.- Todas as Peñas teñen a obrigación de xogar todos os partidos que o calendario lle asigne, pola contra serán sancionadas.

Falta á Norma 5.10.- en caso de incomparecencia.

 • 1ª vez: daráselle o partido por perdido polo resultado de 3-0 e restaránselle 3 puntos da clasificación xeral.
 • 2ª vez: daráselle o partido por perdido polo resultado de 3-0 e restaránselle 6 puntos da clasificación xeral.
 • 3ª vez: será expulsada e excluída da súa participación no próximo ou próximos Campionatos, aplicándolle a Norma 1.5.- e 5.6.-

Ademais de todo o anterior, terá unha sanción económica de 45 euros. Se avisa con antelación (antes do mércores anterior ao partido)a sanción será de 20€

Todas estas sancións veranse incrementadas en 30€ en caso de producirse durante as dúas últimas xornadas de liga.

5.11.- Ningunha peña poderá continuar xogando no caso de quedar con menos de sete xogadores. Se por este motivo tense que suspender o partido será sancionada.

Falta á Norma 5.11.- Daráselle o partido por perdido por 3-0 salvo que estivese a perder por un resultado superior, manténdose nese caso o existente no momento da retirada, e restaránselle 3 puntos da clasificación xeral. De  reincidir a 2ª vez aplicaríaselle todo o anterior e a sanción sería de 6 puntos. De  reincidir por 3ª vez a sanción sería de 9 puntos e así sucesivamente. Tamén terá unha sanción económica de 45€ de producirse antes do descanso e de 25€ en caso de producirse despois de finalizado o primeiro tempo.

5.12.- Pasa a 7.9

5.13.- Se por calquera motivo suspendésese un partido, á vista da acta arbitral, o Comité xulgará sobre o mesmo. Os Delegados das Peñas implicadas non poderán emitir voto algún acerca de calquera decisión tomada. La Peña infractora seria sancionada, podéndoselle dar por perdido o partido.

Falta á Norma 5.13.- Da seguinte forma:

 – Dar por finalizado o partido co resultado existente no momento da suspensión.

 – Xogar o tempo que falta, en data e lugar ha decidir polo Comité, tendo en conta que de xogarse o partido os gastos ocasionados serán abonados pola Peña infractora. Salvo que o Comité considerei que a suspensión do partido fose por causas alleas ás Peñas. Neste último caso os gastos serán sufragados pola Organización.

 – No caso de existir intencionalidade (por favorecerlle a suspensión) aplicaríase o resultado de 3 a 0 en contra e mesmo a repetición do partido, quedando a reserva do Comité o abono dos gastos do partido, que puidese chegar a repetirse total ou parcialmente. Se unha vez acordado xogar o tempo parcial ou total do partido suspendido, algunha das Peñas implicadas negásese a xogar, daríaselle por gando á outra Peña por un resultado de 3 a 0, salvo que no momento da suspensión esta última fose gañando por un resultado superior.

6. Os Xogadores

6.1.- anulado

6.2.- O número máximo de xogadores a presentar para xogar por cada Peña será de 20 e os cambios permitidos serán 9. O xogador substituído non poderá volver ao terreo de xogo a xogar.

6.3.- Todo xogador que unha vez comezado o Campionato cunha Peña e sexa inscrito na acta por esta, non máis de cinco veces, e sempre coa autorización da Peña coa que empezou o Campionato, poderá fichar por outra Peña polo resto da tempada (agás que a peña retirouse ou fose expulsada do campionato). Arrastrarán tanto as tarxetas como as sancións que teña acumuladas

6.4.- anulado

6.5.- Se algunha peña deixa algún impagado, sancionarase economicamente aos compoñentes que figuren dados de alta nesa peña no momento da súa marcha, non podendo ser dados de alta noutro equipo ata que paguen dita sanción, ou se regularice a situación económica da peña (nese caso anularase a sanción). A sanción será equivalente á  decima parte da débeda.

6.6.- O capitán de cada Peña, saltará ao terreo de xogo portando o brazalete que o acredite como tal. Será o único xogador que se poida dirixir ao árbitro para formular algunha observación sobre a marcha do partido. Será o responsable do comportamento dos xogadores do seu equipo.

6.7.- Se un xogador que estando sancionado sae a xogar con outro nome (demostrado este punto) será sancionada a Peña.

Falta á Norma 6.7.- A sanción será de 30 € para o delegado e a Peña será sancionada con 6 puntos na clasificación xeral, á parte da exclusión para o premio á Deportividade e daríaselle por perdido co  resultado de 3 tantos a 0, salvo que xa fose perdendo por un resultado maior, manténdose neste caso o existente no momento da retirada.

6.8.- Calquera xogador, aínda vestido de paisano, que estea a presenciar un partido da liga de Peñas e que non figurase na acta dos equipos que estean a xogar, poderá ser sancionado por falta a este Regulamento.

Falta á Norma 6.8.- De igual maneira que os xogadores que estean no campo. Esta sanción será do dobre.

6.9.- Non se dará comezo ao partido con menos de sete xogadores nalgunha das dúas Peñas.

Falta á Norma 6.9.- Sanción económica de 45€,  daráselle o partido por perdido polo resultado de 3-0 e restaránselle 3 puntos da clasificación xeral. De  reincidir a 2ª vez aplicaríaselle todo o anterior e a sanción sería de 6 puntos. De  reincidir por 3ª vez aplicaríaselle todo o anterior e sería expulsada do Campionato, aplicándolle a Norma 1.5.- e 5.6.- á peña prexudicada compensaráselle o pago da arbitraxe e a parte proporcional do campo.

6.10.- Todo xogador sancionado poderase dar de baixa da Peña no transcurso da tempada, pero non puiden ser substituído por outro xogador mentres non cumpra a sanción (durante a mesma tempada)

6.11.- (ver 3.7)

7. Actas dos Partidos

7.1.- Nos partidos cubrirase unha única acta e cada Delegado cubriraa no lugar sinalado para cada Peña. Esta será cuberta antes de comezar o mesmo con todos os xogadores que salten ao campo.

Falta á Norma 7.1.- igual que na falta a norma 4.4

7.2.- A Lista de xogadores poderá aumentarse no descanso ata un máximo de 20 xogadores. Unha vez comezada a 2ª parte non poderá ser inscrito ningún xogador. Non poderá saltar ao terreo de xogo ningún xogador que non este inscrito en lle acta. Como caso excepcional, admitirase que durante a 1ª parte algún xogador non inscrito na acta poida saltar ao terreo de xogo previa comunicación ao árbitro do seu nome e dorsal, para que este o inclúa na acta no descanso do encontro.

Falta á Norma 7.2.- Sancionar con 30  € por cada xogador que infrinxa dita norma. Ademais,  no caso de que a suma dos xogadores que infrinxan esa norma durante un encontro e os inscritos na acta sexa maior de 20,  considerarase aliñación  indebida.

7.3.- Anular

7.4.- Non poderá inscribirse na acta ningún xogador que non estea presente no campo e disposto regulamentariamente para xogar, no caso de que a Peña non dispoña dun mínimo de 11 xogadores.

Falta á Norma 7.4.- Sanción económica de 6 €  para o Delegado.

7.5.- Non poderá ser borrado ou tachado ningún xogador sen consentimento do árbitro. (Ver 3.7)

7.6.- Deberá figurar tamén o nome do Delegado e Adestrador de cada Peña.

7.7.- Ao finalizar o partido cando o árbitro termina de cumprimentar a acta, os delegados deberán marcar a acta como conforme, en caso de non estar conforme deberán marcar esa opción na acta, terán que xustificalo o luns seguinte ante o comité. Se pasadas dúas horas da finalización do partido, a acta non está asinada, entenderemos que non está desconforme e quedará arquivada.

7.8.- Aplicarase sanción económica (na contía que estime conveniente o Comité, (mínimo de 3€) á vista das actas que non veñan debidamente cumprimentadas.

7.9.- No caso de que un partido suspéndase e teña que continuarse outro día, poderán xogar todos os xogadores inscritos no momento da continuación, a condición de que non estean sancionados (non se terá en conta a sanción por acumulación de amarelas).

Cada equipo renovase o partido co mesmo número de xogadores cos que contaba no momento da suspensión

Os xogadores expulsados durante o partido suspendido non poderán xogar na continuación.

7.10.- No caso de que algún membro dalgunha das peñas pídalle insistentemente ao árbitro que altere calquera das incidencias do partido, resultado, tarxetas, goles, retirada do campo dalgún equipo, etc… Será sancionado

Falta á Norma 7.10.- sanción de dous puntos á deportividade á peña e un partido de sanción ao xogador, no caso de ser delegado, adestrador ou presidente comportará unha sanción económica de 6 euros (se ademais é xogador, tamén terá un partido de sanción). En caso de reincidencia aplicarase o dobre, o triplo a terceira vez e así sucesivamente.

8. O Campo de Fútbol

8.1.- O campo que só dispoña de dous vestiarios e no caso de ter que xogarse dous partidos no mesmo (co fin de non aglomerarse), as Peñas que teñan que xogar o 2º partido non poderá tomar posesión do vestiario ata 30 minutos despois de terminado o primeiro (as Peñas tratarán de ir vestidas ao campo para que non exista coincidencia coas que están a xogar). Esta Norma queda anulada cando os Delegados das Peñas que estean a xogar permitan a utilización do vestiario ou o Comité así o designe.

8.2.- A Peñas citadas en primeiro lugar do calendario vestiranse en o” vestiario local” e as citadas en segundo lugar farano no ”vestiario visitante”.

8.3.- Terán que estar as liñas pintadas antes do comezo de cada partido.

8.4.- As Peñas teñen a obrigación de levar ao campo:

 • Dous balóns regulamentarios a que xogue en casa.
 • Un balón regulamentario a que xogue fose.

De non facelo así serán sancionadas.

Falta á Norma 8.4.- Sancionásense con 6 € cada vez que non leven os balóns ao campo ou non sexan aptos para o xogo.

8.5.- non poderá permanecer nos bancos ningunha persoa que non estea identificada coa ficha correspondente.

9. Clasificacións e Puntuacións

Os ascensos e clasificacións efectuásense da seguinte forma:

9.1.- O sistema de ascensos, descensos e competición sei decidirá polo comité antes do inicio de cada tempada e axustarase en función do número de equipos que se retiren ou incorporen para a seguinte tempada, para iso acordouse as seguintes regras:

 • Non poderá haber diferenza de mais de 2 equipos entre calquera das categorías
 • Non poderá haber ningunha categoría con menos de 13 equipos

9.2.- No caso de que debido á admisión de novas Peñas, houbese que realizar algún axuste, as beneficiadas do mesmo serán sempre as Peñas de categoría superior.

9.3.- Se dúas Peñas chegasen empatadas a puntos ao final do Campionato, a efectos de clasificación, terase en conta o seguinte:

 • Contará en primeiro lugar os resultados habidos entre elas.
 • De persistir o empate contará o gol average xeneral, cuxo resultado se obtén pola diferenza de goles a favor e en contra.
 • Se continuase o empate sería gañadora a Peña que máis goles marcaron no Campionato.

9.4.- Se fosen máis de dúas Peñas as que empatasen a puntos ao final, sumaríanse os puntos obtidos entre elas, sendo gañadora a que máis puntos obtivese e de continuar o empate aplicaríase o gol average xeneral exposto anteriormente.

9.5.- En caso de retirada ou expulsión dalgunha Peña, os resultados das demais Peñas coa Peña retirada serían da seguinte forma:

 • Todas as Peñas que tivesen pendente de xogar o partido, daríaselle por gando co resultado de 3 a 0, mentres dure a volta que se está disputando (de producirse durante a primeira volta, non se aplicase na segunda).
 • As Peñas que xa xogasen o partido (ou os partidos) manteríaselles o resultado.

10. Sancións

As sancións a xogadores, Directivos e Adestradores deberán cumprirse no partido inmediatamente posterior no tempo a aquel polo cal fosen sancionados tanto con tarxeta vermella, sen tarxeta ou dobre amarela, aínda que non se reuniu o Comité de Sancións.

EXEMPLO: Se un xogador é sancionado na xornada 2, e o partido da xornada 3 é suspendido, deberá cumprir a sanción na xornada 4 e non na data na que se dispute o encontro aprazado da xornada 3.

XOGADORES:

As sancións aos xogadores por acumulación de tarxetas serán:

 • Primeiro ciclo — 5 amarelas — 1 partido de sanción.
 • Segundo ciclo — 4 amarelas — 1 partido de sanción.
 • Terceiro ciclo — 3 amarelas — 1 partido de sanción.
 • Cuarto ciclo — 2 amarela — 1 partido de sanción.

A dobre amoestación nun partido, supón en calquera caso un partido de sanción (non sendo  acumulables).

TARXETAS VERMELLAS:

Sancionásense como mínimo un partido.

 • Intento de agresión a un contrario, insultos, por entrada violenta, repeler unha entrada violenta, etc.: 1ªvez, 1  part.; 2ªvez, 2  part.; 3ªvez, 4  part.; 4ªvez, 8  part.
 • Repeler a agresión dun contrario: 1ª vez, 2  part.; 2ª vez, 4  part.; 3ª vez, 8  part.; 4ª vez, A decidir.
 • Agresión leve a un contrario, cuspir a un contrario: 4 partidos.
 • Agresión grave a un contrario ou reiteración en agresións leves: A considerar.

ÁRBITROS:

 • Desconsideración leve: 1ª vez, 1  part.; 2ª vez, 2  part.; 3ª vez, 4  part.; 4ª vez, A decidir.
 • Insultos leves: 1ª vez, 2  part.; 2ª vez, 4  part.; 3ª vez, 6  part.; 4ª vez, A decidir.
 • Insultos graves: 1ª vez, 4  part.; 2ª vez, 6  part.; 3ª vez, 8  part.; 4ª vez, A decidir.
 • Cando un xogador sancionado néguese a abandonar o campo e suspéndase o partido será sancionado con 4 partidos.
 • Ameazas graves: 1ª vez, 5  part.; 2ª vez, 8  part.; 3ª vez, 12  part.; 4ª vez, A decidir.
 • Ameazas leves e desconsideración grave: 1ª vez, 3  part.; 2ª vez, 5  part.; 3ª vez, 8  part.; 4ª vez, A decidir.
 • Intento de agresión (darlle un empuxón, correr polo campo detrás del, lanzar unha puñada sen darlle, etc.): 1ª vez, 10  part.; 2ª vez, 15  part.; 3ª vez, 20  part.; 4ª vez, A estudar polo comité.
 • Agresión: Estudásese a sanción por un comité designado para tales casos. As sancións oscilasen entre 21 partidos e retirada de ficha. No caso de que a agresión provoque a suspensión do partido poderáselle dar por perdido á peña do infractor (por 3-0 salvo que estivese a perder por un resultado superior, manténdose nese caso o existente no momento da suspensión).

Segundo o acordo tomado polos diferentes Comités Organizadores de todas as ligas de Peñas da provincia da Coruña (Ligas de Arteixo, Betanzos,  UPOFU, Agrupación e Asociación), todo xogador que sexa sancionado por agresión a un árbitro en calquera das ligas participes deste acordo, terá que cumprir a sanción correspondente á Asociación onde foi sancionado e non poderá fichar por ningunha Peña de calquera outra Asociación mentres non se cumpra dita sanción. No caso de que un xogador xa tivese ficha nunha Peña doutra Asociación, dita sanción non sería aplicable para esa Asociación.

Co fin de evitar posibles erros á hora de sancionar as tarxetas impostas aos xogadores, o Comité de Sancións aclara:

 • O único documento válido para contabilizar ou sancionar amoestacións é a Circular de Sancións.
 • De producirse algún erro en @dicha Circular, o único estamento válido para reclamar será ante o Comité de Sancións.
 • De non mediar reclamación ou recurso algún previo á disputa dos partidos, as sancións acordadas e comunicadas na Circular de Sancións serán válidas para todos os efectos.

DIRECTIVOS, ADESTRADORES E PÚBLICO:

Tanto o Adestrador, como os Delegados, como o Presidente serán sancionados economicamente:

 • 1ª vez — 3 € a amarela — 6 € a vermella.
 • 2ª vez — 4,50 € a amarela — 9 € a vermella.
 • 3ª vez — 6 € a amarela — 12 € a vermella.
 • 4ª vez — 9 € a amarela — 18 € a vermella.
 • Seguintes veces — Estudarase polo Comité.

Todas as sancións económicas anteriormente citadas serán abonadas polas Peñas respectivas. As Peñas non poderán disputar os seus partidos, sen abonar antes a sanción. Se algunha Peña negásese a abonar a sanción, dar por perdidos os seguintes partidos que tivese por xogar, sendo posible a EXPULSIÓN do Campionato ata que fose abonada a sanción.

Calquera Directivo ou Adestrador que á vez sexa xogador, será sancionado segundo a función que leste realizando, pero esta sanción será sempre en partidos e non poderá desempeñar ningún cargo durante o tempo que dure dita sanción. (EXEMPLO: Se un Delegado, Adestrador ou Presidente que non está a xogar, o árbitro ensínalle a tarxeta vermella por insultos leves, a sanción que lle correspondería sería: 6 € de multa e 2 partidos de sanción, que terá que cumprir en todos os cargos que desempeñe na Peña). Se se lle ensina unha tarxeta amarela como Delegado, Adestrador ou Presidente non lle acumularán como xogador.

Se durante o mesmo partido un Delegado, Adestrador ou Presidente recibe unha tarxeta amarela desempeñando esa función e logo outra como xogador (ou viceversa) cumprirá un partido de sanción pola dobre amarela e a sanción que lle corresponda como Delegado, Adestrador ou Presidente.

Todas as peñas serán responsables do bo comportamento do seu público. Xa que de observarse unha mala conduta por parte do mesmo, as sancionadas serán as peñas. Podendo ser a sanción tanto de tipo económico como, de ser moi reincidentes, exclusión dos próximos campionatos.

De non existir algunha outra norma ou sanción que non figurase neste Regulamento:

 • Trataríase de resolver entre o Comité e o resto das demais Peñas.
 • De non atopar solución consultaríase o Regulamento da Federación Española de Fútbol.
 • Poderase ir ampliando este Regulamento mediante anexos ao mesmo.

CARTAS DE AVISO OU SANCIÓN:

Todas aquelas peñas ás que se lles observe un mal comportamento xeral (independentemente dos incidentes apuntados nas actas dos partidos) poderán ser amoestadas cun aviso escrito, economicamente e de ser moi reiteradas, expulsadas do campionato.

11. Trofeos

Os trofeos para cada unha das Peña participantes con arranxo ao debido a que ocupan na clasificación xeral do Campionato, serán:

 • TROFEO NA “CLASIFICACIÓN XERAL”. (Todas as divisións).
 • TROFEO A LA PEÑA “MÁIS GOLEADORA”. (Todas as divisións).
 • TROFEO A LA PEÑA “MENOS GOLEADA”. (Todas as divisións).
 • TROFEO Á “DEPORTIVIDADE”. (Todas as divisións).

Este trofeo á Deportividade, entregarase ás Peñas que unha vez finalizado o Campionato, ocupen os postos 1º, 2º e 3º con menos puntos acumulados por sanción, en caso de empate pasará ao seguinte posto inferior a peña xogase mais partidos con menos de 11, de persistir o empate, a que acumule mais vermellas.

A puntuación para o trofeo á Deportividade realizarase como segue:

 • TARXETAS AMARELAS: 1 punto de penalización.
 • TARXETAS VERMELLAS: 3 puntos de penalización sempre que a sanción imposta sexa inferior a 3 partidos (incluídas as de dobre amarela), de ser máis,  a tarxeta valerá 3 puntos máis un por cada partido de sanción.

EXEMPLO: Se un xogador sanciónao con 4 partidos por unha tarxeta vermella, os puntos para a Deportividade serían: 3 pola tarxeta máis 4 polos partidos de sanción = 7 puntos.

A sanción “sen tarxeta” puntuarase igual que a tarxeta vermella para o trofeo á deportividade.

Calquera Peña participante que non se presente a xogar algún dos partidos do Campionato, retirásese do campo durante a celebración do partido, cometese aliñación indebida ou queda sen os xogadores necesarios, QUEDASE EXCLUÍDA dos trofeos á Deportividade, Peña menos goleada e máis goleadora.