1. Política de privacidade Asociación Cultural Liga de Peñas A Coruña informa os usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do seu sitio web. Neste sentido,  Asociacion Cultural Liga de Peñas A Coruña garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O uso desta web implica a aceptación desta política de privacidade.

2. Recollida, finalidade e tratamentos de datos  Asociacion Cultural Liga de Peñas A Coruña ten o deber de informar os usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levar a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, Asociacion Cultural Liga de Peñas A Coruña será considerada como responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos.

Ao seu  vezAsociacion Cultural Liga de Peñas A Coruña informa os usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla: A atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de servizos, a xestión da relación comercial e outras finalidades (Avisos webservice Liga de peñas, notificacións e xestión asociada ao normal funcionamento da liga de peñas).

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais. Todos os datos persoais, que sexan recollidos a través do sitio web de  Asociacion Cultural Peñas A Coruña , e por tanto teña a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, serán incorporados nos ficheiros declarados ante a Axencia Española de Protección de Datos por IF software  S.L.

3. Comunicación de información a  tercerosAsociacion Cultural Liga de Peñas A Coruña informa os usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa excepción de que dita cesión de datos este amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando  Asociacion Cultural Liga de Peñas A Coruña dispoña do consentimento expreso do usuario.

4. Dereitos dos usuarios:

A Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais. Sempre que os datos do usuario son obxecto de tratamento por parte de  Asociacion Cultural Peñas A Coruña. Os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de acordo co previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais.

Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), á seguinte dirección:  Asociacion Cultural Liga de Peñas A Coruña , Rúa: Francisco Catoira  Nº 33 baixo, Código postal: 15007, Cidade: A Coruña, Provincia: A Coruña ou a dirección que sexa substituída no Rexistro Xeral de Protección de Datos. Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.